Over ons

Inclusiefpubliceren.nl is een kennisbank die zich richt op uitgevers en andere ontwikkelaars van publicaties. De kennisbank ondersteunt inclusief publiceren met kennis, inspiratie, bronnen, leermaterialen, best practices en workshops. Deze helpen bij het maken van toegankelijke digitale publicaties en het in de praktijk brengen van kennis. Inclusief publiceren is het produceren en distribueren van digitale publicaties die toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met een leesbeperking.

In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ruim 300.000 daarvan zijn blind of slechtziend. Toegankelijke publicaties zijn voor hen essentieel om mee te kunnen doen in onze samenleving: op school, op het werk en in de vrije tijd. Deze kennisbank is gemaakt door partners die samen het rondetafeloverleg zijn gestart over de toekomst van toegankelijk lezen en die hebben samengewerkt in de daaruit volgende TPUB projecten. Hun gemeenschappelijke doel: informatie die al direct aan de bron toegankelijk is, voor iedereen.

Ronde tafel toegankelijk publiceren

Eind november 2016 vond een eerste rondetafelconferentie plaats over de toekomst van aangepast lezen. Bij deze ronde tafel waren vertegenwoordigers van De Oogvereniging, Vereniging Onbeperkt Lezen, Dedicon, het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek, de Mediafederatie en VIVIS aanwezig. Tijdens de bijeenkomst spraken de partijen aan tafel de wens uit om een stap te maken van toegankelijkheid achteraf naar toegankelijkheid aan de bron. Als ambitie werd benoemd: “informatie in de toekomst een vorm geven zodat iedereen in Nederland, ook mensen met een leesbeperking, daar zo maximaal mogelijk gebruik van kan maken.” Deze ambitie is ook opgenomen in het Implementatieplan van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (maart 2017).

In juli 2018 is met financiering van het Ministerie van OCW en FondsXL het project TPUB (Toegankelijk Publiceren aan de Bron) gestart om de eerste stappen te zetten om invulling te geven aan deze ambitie. Dat project kreeg in 2021 een vervolg: TPUB2. TPUB is een initiatief met als doel de bewustwording, kennis en vaardigheden over het maken van toegankelijke publicaties bij Nederlandse uitgevers te stimuleren en vergroten, om zo een breder aanbod van toegankelijke uitgaven beschikbaar te maken.

Europese toegankelijkheidsakte

De TPUB projecten hebben ervoor gezorgd dat toegankelijk publiceren op de agenda van uitgeverijen kwam te staan. Dat kreeg tijdens de projecten een nieuwe impuls met de komst van de European Accessibility Act waarvan op 7 september 2019 de officiële publicatie verscheen. Deze wet beschrijft toegankelijkheidseisen voor een groot aantal toepassingsgebieden waaronder e-books en e-commerce. Uitgevers waren formeel al verplicht toegankelijke goederen en diensten te leveren vanwege de wet gelijke behandeling (WGBH/CZ). De Europese Toegankelijkheidsakte voorziet in de verplichting om vanaf 2025 toegankelijke e-books te publiceren. Voor uitgevers, leveranciers en distributeurs is het daarom van belang tijdig te beginnen met werken aan toegankelijkheid. Inclusiefpubliceren.nl wil daarin ondersteunen.

Maak kennis met Inclusiefpubliceren.nl

[Deze video is medio 2023 ook beschikbaar met audiodescriptie]

Logo Mediafederatie

De Mediafederatie

De Mediafederatie behartigt het maatschappelijke en economische belang van de uitgevers en mediabedrijven in Nederland en draagt het innovatieve karakter van de sector uit. De bij de Mediafederatie aangesloten leden vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 90 procent van de Nederlandse uitgeefsector.

Ga naar de website van De Mediafederatie
Logo Dedicon

Dedicon

Stichting Dedicon is al vanaf de start betrokken bij het project Toegankelijk Publiceren aan de Bron. Naast het produceren van toegankelijke producties in braille, reliëf, audio en EPUB-bestanden verzorgt Dedicon steeds vaker workshops en trainingen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Het is dan ook logisch dat de redactie van het platform inclusiefpubliceren.nl is ondergebracht bij Dedicon.

Ga naar de website van Dedicon
Logo fonds XL

Fonds XL

De stichting heeft als doel het bevorderen van lezen door mensen met een visuele beperking en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Ga naar de website van Fonds XL
Logo GAU

GAU

De Groep Algemene Uitgevers (GAU) treedt op als vertegenwoordiger van algemene uitgeverijen naar overheden en andere geledingen in het boekenvak. De GAU onderhandelt en reguleert waar dit nodig is, verleent diensten aan leden, agendeert vernieuwingen in product, marketing en proces en biedt een platform voor uitwisseling van best practices.

Ga naar de website van GAU
Logo Koninklijke Bibliotheek

Koninklijke Bibliotheek

Om goed te kunnen meedoen in de maatschappij, is het belangrijk dat je kunt lezen. De KB, de nationale bibliotheek van Nederland, is al eeuwenlang een bron van inspiratie en ontwikkeling. De Koninklijke Bibliotheek zorgt ervoor dat iedereen in Nederland de kans krijgt om te leren lezen, te kunnen blijven lezen én ervan te genieten. De KB vindt het belangrijk dat iedereen de online informatie kan bekijken en gebruiken. Daarom besteedt zij veel aandacht aan de digitale toegankelijkheid van hun websites.

Ga naar de website van Koninklijke Bibliotheek
Logo MEVW

MEVW

MEVW is de brancheorganisatie voor aanbieders van Media voor Educatie, Vak en Wetenschap. De media en services van de leden maken het mogelijk dat professionals in wetenschap, beroep en bedrijf kunnen bijdragen aan ontwikkeling, onderzoek en innovatie in hun organisaties, dat docenten kunnen opleiden, en leerlingen en studenten zich kunnen ontwikkelen.

Ga naar de website van MEVW
Logo Oogvereniging

Oogvereniging

De Oogvereniging heeft als doel de behartiging van de individuele en collectieve belangen en de bevordering van het welzijn van mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid, alsmede van hun familie en mantelzorgers. De Oogvereniging behartigt nadrukkelijk ook de belangen van degenen die naast een visuele beperking een andere beperking hebben.

Ga naar de website van Oogvereniging
Logo Stichting Accessibility

Stichting Accessibility

Stichting Accessibility zet zich in voor een digitaal, fysiek en sociaal toegankelijke samenleving. Een samenleving waarin iedereen, in het bijzonder mensen met een beperking, in staat is zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en zich optimaal kan ontplooien. De stichting ondersteunt (maatschappelijke) organisaties bij het realiseren van toegankelijkheid en draagt zo bij aan een inclusieve samenleving waarin voorzieningen zonder hulp toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De stichting is in het bijzonder gericht op mensen met een visuele beperking.

Ga naar de website van Stichting Accessibility
Logo Vereniging Onbeperkt Lezen

Vereniging Onbeperkt Lezen

Vereniging Onbeperkt Lezen is een belangenverenging voor mensen die moeite hebben met lezen van gedrukte tekst. Onbeperkt Lezen helpt daarom bij het vinden van leesmateriaal in braille, grote letterdruk, gesproken of andere vorm. Ook geeft zij informatie en advies over hulpmiddelen en steunt zij technische en online innovaties. Tevens stimuleert ze dat er meer materiaal in een toegankelijke leesvorm beschikbaar komt.

Ga naar de website van Vereniging Onbeperkt Lezen
Logo VIVIS

VIVIS

VIVIS is een samenwerkingsverband van instellingen voor mensen met een visuele beperking: Bartiméus, Koninklijke Visio en de Robert Coppes Stichting. De instellingen zijn verantwoordelijk voor het leveren van doelmatige en gepaste zorg van goede kwaliteit. Voor de ZG-behandeling aan mensen met een visuele beperking is een kwaliteitskader ontwikkeld dat de leden van VIVIS hanteren.

Ga naar de website van VIVIS